Studijski programi prve stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika

Vsebine

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program GERMANISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • Germanistika – enopredmetna smer

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega jezika, književnosti in kultur dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. Študenti in študentke tako pridobijo znanja, ki jim bodo koristila na trgu dela, program pa jih pripravlja tudi za nadaljnje izobraževanje na eni od smeri študijskega programa 2. stopnje Germanistike, kjer bodo nadgradili in poglobili pridobljeno znanje. Za pridobitev širših jezikovnih in kulturnih kompetenc omogoča Germanistika – enopredmetna smer poleg nemščine še usposabljanje iz enega od germanskih jezikov (iz nizozemščine ali švedščine). S konceptom programa Germanistika spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk ter razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

  • Germanistika – dvopredmetna smer

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega jezika, književnosti in kultur dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. Študenti in študentke tako pridobijo znanja, ki jim bodo koristila na trgu dela, program pa jih tudi pripravlja za nadaljnje izobraževanje na eni od smeri študijskega programa 2. stopnje Germanistike, kjer bodo nadgradili in poglobili pridobljeno znanje. Na dvopredmetni smeri se študenti in študentke naučijo pridobljena znanja, metode in pristope povezovati tako inter- kot intradisciplinarno, hkrati pa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje med njimi ter razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Diplomska naloga.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Germanistika - enopredmetna smer
Funkcionalno pisanje 0 0 45 0 3 zimski
Jezikovne vaje 1 0 0 120 0 8 celoletni
Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika) 90 0 60 0 8 celoletni
Literarni sistem I 30 0 30 0 5 letni
Medkulturnost DACHL I 30 0 0 0 3 zimski
Metodika znanstvenega dela 15 15 0 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije I 30 0 30 0 5 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije II 30 0 30 0 5 letni
Retorika za germaniste 0 0 30 0 3 letni
Slovenščina za germanistike 15 30 0 0 4 letni
Uvod v splošno jezikoslovje 60 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Germanistika - dvopredmetna smer
Jezikovne vaje 1 0 0 120 0 8 celoletni
Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika) 90 0 60 0 8 celoletni
Literarni sistem I 30 0 30 0 3 letni
Nemška književnost - obdobja in tradicije I 30 0 15 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije II 30 0 30 0 4 letni
Uvod v splošno jezikoslovje 60 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Medkulturnost DACHL II - Avstrija 0 30 0 0 3 zimski
Medkulturnost DACHL II - Nemčija 0 30 0 0 3 letni
Medkulturnost DACHL II - Švica 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura I 0 0 45 0 3 letni
Švedski jezik in kultura I 0 0 45 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Germanistika - enopredmetna smer
Frazeologija 0 0 30 0 3 letni
Jezikovne vaje II 0 0 90 0 6 celoletni
Jezikovni sistem II (skladnja) 60 30 0 0 7 celoletni
Literarni sistem II 30 0 30 0 4 zimski
Moderna nemška književnost 0 30 0 0 4 letni
Nemščina v diahroni perspektivi 30 0 0 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije III 30 30 0 0 5 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije IV 30 30 0 0 5 letni
Prevajanje v slovenščino 0 0 60 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 7
Germanistika - dvopredmetna smer
Jezikovne vaje II 0 0 90 0 5 celoletni
Jezikovni sistem II (skladnja) 60 30 0 0 7 celoletni
Literarni sistem II 30 0 0 0 3 zimski
Medkulturnost DACHL 0 30 0 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije III 30 30 0 0 5 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije IV 30 30 0 0 4 letni
Raziskovalna metodologija 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura II 0 0 60 0 4 zimski
Švedski jezik in kultura II 0 0 60 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura III 0 0 60 0 5 letni
Švedski jezik in kultura III 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Medkulturnost DACHL II - Avstrija 0 30 0 0 3 zimski
Medkulturnost DACHL II - Nemčija 0 30 0 0 3 letni
Medkulturnost DACHL II - Švica 0 30 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Germanistika - enopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 5 letni
Jezikovne vaje III 0 0 45 0 3 zimski
Jezikovni sistem III (besedotvorje) 30 0 0 0 3 zimski
Jezikovni sistem IV (leksikologija) 30 0 0 0 3 letni
Kontrastivna analiza 0 30 0 0 3 zimski, letni
Medievistična lingvistika I 30 0 0 0 3 letni
Nemška književnost - obdobja in tradicije V 30 0 30 0 4 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije VI 30 0 15 0 5 letni
Prevajanje v nemščino 0 0 60 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 16
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Germanistika - dvopredmetna smer
Jezikovne vaje III 0 0 45 0 3 zimski
Jezikovni sistem III (besedotvorje) 30 0 0 0 3 zimski
Nemščina v diahroni perspektivi 30 0 0 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije V 30 0 30 0 4 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije VI 30 0 15 0 5 letni
Prevajanje v nemščino 0 0 60 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 5 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji 15 30 0 0 4 zimski, letni
Nemško besediloslovje 15 30 0 0 4 zimski, letni
Nemško časnikarstvo na Slovenskem 15 30 0 0 4 zimski, letni
Poslovno komuniciranje 0 0 60 0 4 zimski, letni
Zvrsti in intertekstualnost I 15 30 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura IV 0 0 60 0 4 zimski
Švedski jezik in kultura IV 0 0 60 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura V 0 0 45 0 3 letni
Švedski jezik in kultura V 0 0 45 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Frazeologija 0 0 30 0 3 letni
Prevajanje nemških besedil 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji 15 30 0 0 4 zimski, letni
Nemško besediloslovje 15 30 0 0 4 zimski, letni
Nemško časnikarstvo na Slovenskem 15 30 0 0 4 zimski, letni
Zvrsti in intertekstualnost I 15 30 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka