Studijski programi prve stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika

Vsebine

Univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega jezika, kultur in književnosti dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. Za pridobitev širših jezikovnih in kulturnih kompetenc nudi program poleg nemščine še usposabljanje v drugem tujem jeziku, preferenčno germanskem, tj. v nizozemščini ali švedščini, ki ju sicer ni mogoče zaključiti samostojno. S konceptom programa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk in razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Diplomanti prvostopenjskega univerzitetnega programa Germanistika so kompetentni predvsem za opravljanje del in nalog, ki terjajo dobro poznavanje nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja, bodisi v obliki posredovalne pomoči ali samostojnega strokovnega dela. Zaposlujejo se na različnih področjih gospodarstva ter v javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino. Poleg tega delujejo v najrazličnejših kulturnih ustanovah, v založbah in drugih inštitucijah, kjer je potrebno znanje nemščine

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Funkcionalno pisanje 0 0 45 0 3 zimski
Jezikovne vaje 1 0 0 120 0 8 celoletni
Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika) 90 0 60 0 8 celoletni
Literarni sistem I 30 0 30 0 5 letni
Medkulturnost DACHL I 30 0 0 0 3 zimski
Metodika znanstvenega dela 15 15 0 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije I 30 0 30 0 5 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije II 30 0 30 0 5 letni
Retorika za germaniste 0 0 30 0 3 letni
Slovenščina za germanistike 15 30 0 0 4 letni
Uvod v splošno jezikoslovje 60 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Medkulturnost DACHL II - Avstrija 0 30 0 0 3 letni
Medkulturnost DACHL II - Nemčija 0 30 0 0 3 letni
Medkulturnost DACHL II - Švica 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura I 0 0 45 0 3 letni
Švedski jezik in kultura I 0 0 45 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Frazeologija 0 0 30 0 3 letni
Jezikovne vaje II 0 0 90 0 6 celoletni
Jezikovni sistem II (skladnja) 60 30 0 0 7 celoletni
Literarni sistem II 30 0 30 0 4 zimski
Moderna nemška književnost 0 30 0 0 4 letni
Nemščina v diahroni perspektivi 30 0 0 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije III 30 30 0 0 5 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije IV 30 30 0 0 5 letni
Prevajanje v slovenščino 0 0 60 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 7
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura II 0 0 60 0 4 zimski
Švedski jezik in kultura II 0 0 60 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Nizozemski jezik in kultura III 0 0 60 0 5 letni
Švedski jezik in kultura III 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Medkulturnost DACHL II - Avstrija 0 30 0 0 3 letni
Medkulturnost DACHL II - Nemčija 0 30 0 0 3 letni
Medkulturnost DACHL II - Švica 0 30 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 5 letni
Jezikovne vaje III 0 0 45 0 3 zimski
Jezikovni sistem III (besedotvorje) 30 0 0 0 3 zimski
Jezikovni sistem IV (leksikologija) 30 0 0 0 3 letni
Kontrastivna analiza 0 30 0 0 3 zimski
Medievistična lingvistika I 30 0 0 0 3 letni
Nemška književnost - obdobja in tradicije V 30 0 30 0 4 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije VI 30 0 15 0 5 letni
Prevajanje v nemščino 0 0 60 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 16
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 3

Sodelavke in sodelavci oddelka