Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Diplomska naloga na Oddelku za germanistiko

Diplomski red 

Prijava diplomskega dela

Diplomsko delo je obvezni del študijskega programa Germanistika – enopredmetna smer.

Temo diplomskega dela določite v sodelovanju z izbranim mentorjem/mentorico. Upoštevajte, da lahko vsak mentor/mentorica mentorira le omejeno število nalog. Ko se z mentorjem/mentorico dokončno dogovorite za temo, naslov (v slovenščini, nemščini in angleščini) prijavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite tukaj. Obrazec se izpolni in se opremljen z vsemi podpisi pošlje v tajništvo v pdf. obliki in word obliki (brez podpisov) na naslov tatjana.gyorkos@ff.uni-lj.si. V "zadevo" se zapiše: Prijava diplome-Ime.Priimek.

Tema je dokončno veljavna, ko jo potrdi svet Oddelka za germanistiko. Če diplomsko delo v dveh letih od prijave ni oddano, tema zapade in jo je potrebno – v dogovoru z mentorjem/mentorico – ponovno prijaviti.

Temo je potrebno prijaviti najkasneje do 15. januarja 2024.

Mentorji/mentorice in področja

Mentorji in mentorice so lahko vsi visokošolski učitelji na Oddelku za germanistiko z nazivom doc., izr. prof. ali red. prof. Seznam trenutno možnih mentorjev in mentoric na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:

 •  izr. prof. dr. Darko Čuden: morfologija, besedotvorje, kontrastivna analiza
 •  red. prof. dr. Marija Javor Briški: književnost od srednjega veka do 18. st., produktivna recepcija starejše književnosti, kulturne in geografske transgresije
 •  doc. dr. Petra Kramberger: nemško časnikarstvo na Slovenskem in feljton; književnost romantike, predmarčnega obdobja, realizma in naturalizma
 •  izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk: kontrastivna lingvistika (nemščina - slovenščina: različni vidiki), kontaktna lingvistika (toponimi, nemške izposojenke, internacionalizmi, lažni prijatelji ipd.), besedoslovje, besedilne vrste
 •  izr. prof. dr. Johann Georg Lughofer: medkulturna književnost, književnost eksila, medkulturna germanistika, avstrijska književnost
 • izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič: morfologija nemškega jezika, pragmalingvistika, sociolingvistika (jezik in spol), leksikografija (spletni slovarji), diskurzno lingvistična analiza (aktualni diskurzi v spletnem okolju (teme, metafore, leksika), primerjava diskurzov v različnih jezikih), korpusno lingvistična analiza (raziskovanje jezikovne rabe s pomočjo elektronskih korpusov, semantični vidiki), lingvistična analiza oglaševanja in medijev (jezikovni in multimodalni vidiki, medkulturni vidiki, diskurzno lingvistični vidiki)
 •  izr. prof. Irena Samide: književnost klasike, romantike, predmarčnega obdobja, realizma in naturalizma; študije spolov
 • doc. dr. Anita Srebnik: slovnica nizozemskega jezika, frazeologija in kontrastivna analiza nizozemskega in nemškega / nizozemskega in angleškega jezika, leksikologija, prevodoslovje in korpusno lingvistična analiza, družba in kultura nizozemsko (in afrikansko) govorečega področja (Nizozemska, Belgija, Nizozemski Antili, Surinam, Južna Afrika); književnost nizozemsko govorečega področja, (kolonialna) preteklost tega področja, Zlato obdobje nizozemsko govorečega področja, (slikarska) umetnost tega področja
 •  doc. dr. Tanja Škerlavaj: slovnica nemškega jezika, besediloslovje, stilistika, nejezikovna komunikacija in multimodalnost, kreativnost in originalnost v komunikaciji, Linguistic Landscapes (komunikacija v javnih prostorih), komunikacija v oglaševanju, komunikacija v/o umetnosti, komunikacija v (novih) medijih
 •  doc. dr. Urška Valenčič Arh: nemško-slovenska frazeologija, splošno jezikoslovje, prevodoslovje, kontrastivna analiza nemškega in slovenskega jezika, skladnja in semantika nemškega jezika, pragmalingvistika, sociolingvistika, jezik v medijih, enojezično in dvojezično slovaropisje
 •  red. prof. dr. Špela Virant: književnost 20. stoletja, sodobna književnost, dramatika, literarna teorija

Pisanje diplomskega dela

Diplomsko delo mora biti oblikovno in jezikovno ustrezno. Pri pisanju upoštevajte Tehnična priporočila za izdelavo diplomskega dela, ki so objavljena tudi na spletnih straneh Filozofske fakultete v sklopu Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih programih prve stopnje. Obenem upoštevajte tudi oddelčna navodila za pisanje diplomskega dela. Dodali smo tudi nekaj dodatnih navodil, in sicer komprimirana navodila za izdelavo seznama literature, navodila za citiranje pri jezikoslovju in navodila za citiranje pri literarni vedi. Po potrebi upoštevajte tudi dodatna navodila mentorja/mentorice. Ko pripravljate svoje znanstveno delo za končno oddajo, si lahko pomagate tudi s kontrolnim seznamom.

Diplomsko delo v okviru študijskega programa Germanistika je praviloma napisano v nemščini in ima na koncu povzetek v slovenščini.

Predviden obseg diplomskega dela na prvi stopnji je 35.000 do 45.000 znakov s presledki.

Oddaja končne verzije diplomskega dela

Ko oddate nalogo, ima mentor/mentorica po veljavnem pravilniku največ mesec dni časa za povratno informacijo. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta. Ko nalogo popravite v skladu z mentorjevimi popravki, oddate končno verzijo dela, ki ga v roku največ treh tednov oceni komisija za oceno diplomskega dela, ki je sestavljena iz predsednika/predsednice komisije ter mentorja/mentorice.

Prvo verzijo diplomskega dela je potrebno oddati  najkasneje do 31. maja 2024. Rok za oddajo končne verzije diplomskega dela je 16. avgust 2024

Preden se začne postopek prijave na zagovor, morajo biti opravljene vse druge študijske obveznosti. Ko diplomsko delo popravite v skladu z mentorjevimi popravki, mentor/mentorica vsebinsko potrdi ustreznost diplomskega dela. Nato študent/študentka diplomsko delo po navodilih mentorja/mentorice pošlje v wordovem dokumentu komisiji in oddelčni knjižnici (neja.cop@ff.uni-lj.si), ki preveri oblikovno skladnost diplomskega dela z oddelčnimi navodili za izdelavo zaključnih del. Po prejetih pripombah in popravkih člana/članice komisije in oddelčne knjižnice študent/študentka popravi svoje diplomsko delo in obvesti mentorja/mentorico. 

Vsa diplomska dela se morajo naložiti v elektronski obliki v Repozitorij Univerze v Ljubljani (v PDF/A formatu). Pri tem je treba upoštevati vse formalne korake. Po navodilu pisarne Oddelka (tajništva) se o vseh korakih sproti obveščajo vsi udeleženi: kandidat/kandidatka, mentor/mentorica in pisarna Oddelka (tajništvo), in sicer v isti elektronski pošti. Koraki so naslednji:

Najboljša diplomska dela se lahko potegujejo za Keleminovo priznanje. Več informacij najdete tukaj.

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA – še enkrat na kratko v 7 korakih:

 • Mentor pošlje v tajništvo in kandidatu elektronsko pošto, da je delo primerno za vnos v repozitorij.
 • Tajništvo pripravi VIS in obvesti kandidata in mentorja.
 • Študent vnese delo v pdf.a formatu – obvesti, da je to naredil.
 • Tajništvo potrdi v VISu in sporoči mentorju, da gre naloga lahko v preverbo.
 • Mentor naredi preverbo – obvesti, da je to naredil.
 • Kandidat prinese diplomsko delo.
 • Predsednik komisije in mentor izpolnita interni obrazec o oceni diplomskega dela, tajništvo vnese vse potrebne podatke v VIS. Prvostopenjski študij je zaključen.

Najboljša diplomska dela se lahko potegujejo za Keleminovo priznanje. Več informacij najdete tukaj.

 

Sodelavke in sodelavci oddelka