Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji

Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevs Birk Uršula

·Teorije o jezikovnem znamenju in njegova interpretacija ob stiku obeh jezikovnih kultur.
·Medkulturno jezikoslovje. Kultura v jeziku, pojem determiniranosti in relativnosti v jeziku. Vpliv stika med jezikovnima kulturama na jezikovni sistem in jezikovno rabo. Izbrana poglavja razmerij med nemščino in slovenščino na področju slovnice, besedne in besedilne semantike, na področju pragmalingvistike, sociolingvistike, kontaktne lingvistike, prevajanja: izposojenke, kulturna semantika, lažni prijatelji, nemški in slovenski toponimi, kom. formule itd. Tipologija prevajalskih in jezikovnodidaktičnih problemov zaradi podobnosti in različnosti jezikovnih sistemov, jezikovne rabe ter izvenjezikovnih okoliščin ob stiku obeh jezikovnih kultur.

Barkowski, Hans (2002): Annäherungen an einen Kulturbegriff im Kontext des fremdsprachendidaktischen Paradigmas Interkulturelles Lernen und Lehren. Str. 21-33.
Földes, Csaba (2009): „Black Box ‘Interkulturalität’: Die unbekannte Bekannte (nicht nur) für Deutsch als Fremd-/Zweitsprache. Rückblick, Kontexte und Ausblick.“ V: Wirkendes Wort 59/3, 503–525.
Heusinger, Siegfried (1995): Textsorten in der interkulturellen Kommunikation – ein Problemaufriß. V: Linguistica XXX, 1. Ljubljana, str. 7-20.
Krevs Birk, Uršula (2016): Einführung in die germanistische Linguistik. Eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Pörnigs, Ralf/Schmitz, Ulrich (Hrsg.) (1999): Sprache, Kultur und Bedeutung: Kulturvergleichende Semantik. In: Sprache und Sprachwissenschaft. Hrsg. von Pörnigs, Ralf/Schmitz, Ulrich. Tübingen: Narr. Str. 135-156.