Prevajanje nemških besedil

Prevajanje nemških besedil

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

·Poglabljanje pravopisnih pravil in slovnice v prevodnih besedilih v slovenščini.
·Spoznavanje pomembnosti jezikovne ravni v ciljnem besedilu v slovenščini.
·Spoznavanje razlik in podobnosti med kontrastivnim pristopom v jezikoslovju in prevodoslovnim pristopom v prevodoslovju.
·Spoznavanje internih in eksternih parametrov, ki so potrebni za razumevanje izhodiščnega besedila in pri tvorjenju besedil v slovenščini.
·Refleksija na kulturno, družbeno in zgodovinsko ozadje v nemščini kot izhodiščnem jeziku in v slovenščini kot ciljnem jeziku.
·Prevajanje z vidika jezikovne in besedilne prespektive ter vloga ekvivalence in kongruence v procesu prevajanja.
·Obravnava različnih besedilnih vrst (publicistična besedila, uradovalna in poslovna besedila, strokovna in znanstvena besedila, stvarna besedila iz priročnikov in leksikonov, reklamna besedila, literarna besedila).
·Razvijanje receptivne kompetence za vrednotenje in zaznavanje spezifičnih problemov in produktivne kompetence pri tvorjenju ciljnih besedil v slovenščini (s posebnim poudarkom na koheziji, koherenci in skoposu).
·Prevajanje specifičnih jezikovnih in slogovnih vsebin (kulturološke posebnosti, dialektalni in sociolektalni elementi, metafore in druge semantične figure, lastna imena, medmeti itd.).
·Prevajanje stalnih besednih zvez (frazeologija).
·Vzporedna besedila: iskanje in uporaba, konkordance, lematizacija.
·Delo s slovarji ter izdelava glosarjev in predstavitev spletnih orodij.

Dobrovoljc, H. /Jakop, N. (2011): Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana, 271 str.
Greiner, N. (2004): Übersetzung und Literaturwissenschaft. Tübingen, 173 str.
Albrecht, J. (2013): Übersetzung und Linguistik. Tübingen, 328 str.
Siever, H. (2015): Übersetzungswissenschaft: Eine Einführung, 256 str. (fakultativno)
Arntz, R. / Picht, H. / Schmitz, K.-D. (2021): Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim,
335 str. (fakultativno)
Slovenski pravopis (2003). Ur. Toporišič, Jože (et al). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Delo. (Poglavje Pravila I, 271 str.)
Ein- und zweisprachige Wörterbücher, Lexika, Onlinewörterbücher und –korpora