Uvod v splošno jezikoslovje

Uvod v splošno jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevs Birk Uršula

- Temeljna jezikoslovna področja in cilj njihovega razsikovanja.
- Kaj je jezik; teorije o nastanku jezikov; tipologija jezikov.
- Jezik in semiotika, vrste znamenj; jezikovno znamenje in njiegove značilnosti. Pomen de Saussurja za jezikoslovje, dihotomije langue/parole, diahronija/sinhronija, signifiant/signifié.
- Elementi in odnosi v sistemu nemškega jezika po posameznih jezikovnih ravninah (glasoslovna, oblikoslovna, besedoslovna, skladenjska), paradigma in sintagma.
- Uvod v teorije o jezikovni komunikaciji (Bühlerjeva teorija, jezikovne funkcije po Romanu Jakobsonu, teorija govornih dejanj, funkcionalno-komunikativni opis). Besedilo kot rezultat jezikovnega sporazumevanja.
- Zvrstnost nemškega jezika, norme v jezikovni komunikaciji, sociolingvistični vidiki nemškega jezika.
- Uvod v metodiko znanstvenoraziskovalnega dela: predmetni jezik in metajezik. karakteristike in metode znanstvenoraziskovalnega dela.

Gross, Harro (1998): Einführung in die germanistische Linguistik. München: iudicium, 303 str. COBISS.SI-ID - 9052424
Krevs Birk, Uršula (ur.) (2006): Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft Ein Reader. (Teil I und II). Ljubljana, 99 str. COBISS.SI-ID - 31326562
Krevs Birk, Uršula (2016): Einführung in die germanistische Linguistik. Eine Propädeutik für Germansitikstudierende mit interkulturellem Ansatz. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 138 str. COBISS.SI-ID - 287216896
Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. (Poglavje Semiotik, str. 17–42) COBISS.SI-ID - 13289480
Pelz, Heidrun, 2005: Linguistik. Eine Einführung. Hamburg: Hoffmann und Campe. COBISS.SI-ID - 33707618