Uvod v splošno jezikoslovje

Uvod v splošno jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stopar Andrej

Umestitev jezikovnega sistema in različnih prenosniških zvrsti v širše področje znakovnih sistemov. Pregled zgodovine jezikoslovja od sofistične retorike v grški antiki do strukturalizma F. De Saussura. Razčlenitev jezikovnega sistema na jezikovne ravni in seznanitev z osnovnimi glasoslovja, oblikoslovja, skladnje, pomenoslovja in
pragmatike ter mejnih jezikoslovnih področij psiholingvistike in sociolingvistike. Splošno in protistavno izrazje.

Golden, M.1996. O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Izbrana poglavja (1-4, 6), str.: 1-87, 127-231.
Hudson, G. (2000). Essential Introductory Linguistics. Malden, MA and Oxford: Blackwell. Izbrana poglavja (2-7), str.: 20-119.
O'Grady, W. and M. Dobrovolsky (eds). (1997). Contemporary Linguistics: An Introduction. 3rd edition. New York: St. Martin's Press. Izbrana poglavja (2-5), str.: 18-234.
Robins R. H. (1997). A Short History of Linguistics. London and New York: Longman. Izbrana poglavja (2-8), str.: 13-254.