Uporabna razvojna psihologija

Uporabna razvojna psihologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hacin Beyazoglu Kaja, izr. prof. dr. Fekonja Urška

Učinek vrtca na otrokov razvoj. Kakovost vrtca. Vodene dejavnosti, rutina in igra v vrtcu. Teorije otroške igre. Zgodnje učenje v igri. Vključevanje odraslih v igro. Spoprijemanje s težavami pri toaletnem treningu, spanju, zgodnjem vključevanju otrok v vrtec. Računalniške igrice, televizija in otrokov oz. mladostnikov razvoj. Zapisovanje otrokovega govora in ček liste. Standardizirane lestvice za ocenjevanje otrokovega govornega razvoja. Otrokova raba govora. Otroške knjige in branje odraslih otroku. Razvoj porajajoče se pismenosti. Pismenost in popularna kultura. Učenje enega in več jezikov. Psihološki dejavniki šolske uspešnosti. Vrstniške skupine v vrtcu in šoli. Identitetni položaj in vrednote mladostnikov. Starši in mladostniki.

- Cugmas, Z. (2003). Narisal sem sonce zate. Izbrana poglavja o razvoju otrokove navezanosti in samozaznave. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. COBISS.SI-ID - 126816256
- Fekonja, U., Marjanovič Umek, L. in Sočan, G. (2015). Home environment as a predictor of child's language: a mediating role of family literacy activities and symbolic play. Psihološka obzorja, 24, 1-12. COBISS.SI-ID – 3084808 http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2015/fekonja-peklaj_et_al.pdf
- Fekonja, U. (2020). Razvoj otroške igre. V Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.), Razvojna psihologija. 2. zvezek (459 472). Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 303239680
- Fekonja, U. (2006). Igrače. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 226791680
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (str. 7-53) COBISS.SI-ID - 120104960
- Marjanovič Umek, L. in Fekonja, U. (2006). Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj. Sodobna pedagogika, 57(4), 44-64. COBISS.SI-ID – 761348
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Hacin Beyazoglu, K. (2019). Dodatni program za spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu: kratkoročni in dolgoročni učinki. Sodobna pedagogika, 70(136), 10-23. COBISS.SI-ID – 761348
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Hacin Beyazoglu, K. (2022). Skupno branje odraslih in otrok: otrokov vstop v svet domišljije, čustev, besed in zgodb. Mladinska knjiga. COBISS.SI-ID – 113966083
- Zupančič, M. (2016). Psihološke teme o razvoju otrok v različnih kulturah. i2 d.o.o. COBISS.SI-ID – 287162624