Psihologija mladostništva in odraslosti

Psihologija mladostništva in odraslosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hacin Beyazoglu Kaja, prof. dr. Zupančič Maja

Psihologija vseživljenskega razvoja: temeljne zakonitosti in kronološka delitev razvojnih (pod)obdobij od mladostništva do konca življenja, temeljne vrste razvojnih sprememb (npr. progresivne, regresivne, količinske, kakovostne), temeljni pristopi k preučevanju razvojnih sprememb in temeljni dejavniki razvoja. Mladostništvo: ocena težavnosti obdobja, razvojne naloge, biološke spremembe, spremembe na področjih spoznavanja, čustvovanja (npr. razpoloženje, izražanje čustev, obrambni mehanizmi), osebnostnih značilnosti (npr. potez, osebnostnih profilov), oblikovanje identitete, razvoj socialnih odnosov (npr. v družini, vrstniški skupini, psihološko osamosvajanje), socialne kognicije in moralnega presojanja (npr. spremembe v zavzemanju socialne perspektive, razumevanju pravilnosti oz. nepravilnosti vedenja, specifične oblike egocentrizma). Prehod v odraslost: razlikovalne značilnosti, subjektivni kriteriji odraslosti (zaznani, družbeni, doseženi), razvojne naloge, značilnosti prilagajanja. Odraslost: razvojne naloge v treh obdobjih odraslosti (zgodnja, srednja in pozna); telesne, zaznavne, spoznavne spremembe (npr. splošna inteligentnost, specifične sposobnosti, poformalno mišljenje; ekspertnost, na modrost vezano znanje, ustvarjalnost, strategije upravljanja z življenjem, vsakodnevna kompetentnost), osebnostni razvoj (npr. normativno krizni model, model časovnega pojavljanja življenjskih dogodkov, dimenzionalni model razvoja – osebnostne dimenzije in tipi; subjektivna starost, subjektivno blagostanje, strategije spoprijemanja s stresom) in spremembe na področju socialnega razvoja (odnosi s starši, vrstniki, razvoj partnerstva in starševstva; nove socialne vloge in prilagajanje nanje - npr. utesnjenost srednje generacije, staro starševstvo; upokojitev; žalovanje), stereotipi o starejših osebah (dejavniki in vpliv na prilagajanje ter dejstva o pozni starosti).

- Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2020). Razvojna psihologija. 3. zvezek. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL. (pribl. 300 strani)
- Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2020). Razvojna psihologija. 1. zvezek. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL (65. str.)

Ali v angleškem jeziku/or in English:
- Berk, L. E. (2010). Development through the life span. 5th Ed. Boston, MA: Allyn and Bacon. (approx. 300 pp.)