Literarna didaktika

Literarna didaktika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Bole Maia Andreja, izr. prof. dr. Samide Irena

- Teoretično ozadje literarne didaktike kot znanstvene discipline;
- specifičnost literarnih kompetenc in njihova kategorizacija;
- literarne in medijske kompetence; produktivne kompetence;
- izbira in določanje učnih ciljev;
- kriteriji za izbiro literarnih besedil;
- vprašanja kanona, literarna besedila za zgodnje stopnje učenja, zvočna in slikovna besedila;
- interpretacijski postopki za predpripravo didaktizacije;
- napotki za konkretne didaktizacije in organizacijo literarnodidaktičnega gradiva;
- nastopi v razredu in refleksija o njih.

- Bogdal K.M. und Korte H.: Grundzüge der Literaturdidaktik. München:dtv 2002. 329 str.
- Neva Šlibar: Wie didaktisiere ich literarische Texte? Ljubljana:CPI, Filozofska fakulteta 2011. 231 str.
- Meta Grosman: Književnost in branje v medkulturnem položaju. V: M.G.: Razsežnosti branja. Ljubljana:Karantanija 2006. Str. 215-286.
- Neva Šlibar (ur.): Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti. Vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Ljubljana:CPI, Filozofska fakulteta 2006. 244 str. (izbrana poglavja)
Učno gradivo v e-učilnici.