Uvod v ikonografijo

Uvod v ikonografijo

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Germ Martin

Vsebina

Uvodoma je podan oris zgodovinskega razvoja ikonografije in njenega mesta v sodobni umetnostni zgodovini, osrednji del pa je posvečen nazorni opredelitvi njenih metod in ciljev ter vloge, ki ji pripada v analizi spomenikov likovne umetnosti. Predmet obsega pregled ikonografskih kategorij in klasifikacij, od obče delitve na sakralno in profano ikonografijo, do kulturnozgodovinsko pogojenih delitev kot na primer ikonografija razdobij umetnosti klasične antike, ikonografija krščanskega srednjega veka, baročna ikonografija itd. Predavanja vsebujejo pregled strokovne terminologije, razvrstitev motivnih zvrsti t. i. “neposredno spoznavnih motivov" in naznačitev najpomembnejših motivov evropske likovne umetnosti.
Osnovne vsebine so nadgrajene s predstavitvijo temeljnih principov ikonološke analize, pri čemer je poudarek na njihovi interdisciplinarnosti, sledi pregled motivov iz grško-rimske mitologije v evropski likovni umetnosti ter predstavitev ključnih vsebin krščanske ikonografije s poudarkom na razvoju motivov skozi stoletja, vključeno je tudi opozorilo na posebne vsebine (ikonografija geste, svetlobe, rastlin, živali, števil in barv).