Španščina 1

Španščina 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Trenc Andreja, lekt. Geršak Marija Uršula

Vsebina

Glasoslovje s pravorečjem: glasovi španskega jezika, izgovorjava, pomenska vloga intonacije.

Pravopis: španska abeceda, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta.

Oblikoslovje in skladnja: oblikoslovne značilnosti španskega samostalnika, pridevnika, prislova, zaimkov in predlogov. Oblikoslovne in skladenjske značilnosti španskega glagola. Tvorba pravilnih in najbolj uporabnih nepravilnih glagolov. Tvorba in raba glagolskih časov v indikativu: sedanjik, nesestavljen preteklik, pogojnik. Izražanje prihodnosti. Raba glagolov s predlogi. Opozicija ser/estar/haber. Nekatere glagolske perifraze.

Besedišče: osnovno besedišče zajeto v izbranih tematskih sklopih v učbeniku.

Sporazumevalne funkcije: v skladu z opisniki za raven A1 in delno A2 (po predpisanem učbeniku).

Receptivne in produktivne spretnosti:
Slušno in bralno razumevanje kratkih, jasnih in enostavnih sporočil, ki se nanašajo na vsakdanje življenje in medsebojne odnose.
Tvorjenje preprostih in funkcionalno usmerjenih govorjenih in pisnih sporočil.

Družba in kultura:
Spoznavanje družbenokulturnih značilnosti Španije in Latinske Amerike.