Slovenska umetnost srednjega veka II

Slovenska umetnost srednjega veka II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Gašper

Obravnava razvoja kiparstva in slikarstva na Slovenskem po zgodovinskih obdobjih (zgodnji srednji vek, romanika, zgodnja, zrela, pozna gotika), in sicer ob upoštevanju vsakokratnih zgodovinskih (gospodarskih, političnih, kulturnih, idejnih) okoliščin kot tudi z vidika osnovnih umetnostnozgodovinskih metod (funkcionalistične, vsebinske, slogovne) ter umetnostno zemljepisnih položajev. Poudarek je na ključnih spomenikih in avtorjih, ki sta jim namenjena nadrobnejši prikaz in umetnostnozgodovinska analiza. Pri posameznih pomembnejših slogovnih pojavih so nakazani zgledi in spodbude izven ožjega slovenskega ozemlja, ki naj obravnavano spomeniško gradivo postavijo v kronološko razvojni in slogovni okvir širšega evropskega prostora. Obravnavo spomeniškega gradiva spremlja tudi kritičen pretres bibliografije.

- Janez HÖFLER, Samo ŠTEFANAC: Umetnost srednjega veka na Slovenskem: arhitektura in kiparstvo. Skripta, Ljubljana: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete 1994, 1999. COBISS.SI-ID – 7816290
- Janez HÖFLER: Umetnost srednjega veka na Slovenskem: slikarstvo. Skripta, Ljubljana: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete 2000. COBISS.SI-ID – 12151906
- Janez HÖFLER ur.: Gotika v Sloveniji. Ljubljana: Narodna galerija 1995. COBISS.SI-ID – 50703104
- France STELE: Slikarstvo v Sloveniji od 12. do srede 16. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica 1969. COBISS.SI-ID – 5933313; http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1JX5SCJX
- Janez HÖFLER: Srednjeveške freske v Sloveniji. I–IV. Ljubljana: Družina 1996–2004. Knjiga 1: COBISS.SI-ID – 56386816; knjiga 2: COBISS.SI-ID – 68695552; knjiga 3: COBISS.SI-ID – 113807872; knjiga 4: COBISS.SI-ID – 215117824
- Samo ŠTEFANAC ur.: Dioecesis Justinopolitana: spomeniki gotske umetnosti na območju koprske škofije. Koper: Pokrajinski muzej 2000. COBISS.SI-ID – 109785856
- Emilijan CEVC: Gotska plastika na Slovenskem. Ljubljana: Narodna galerija 1973. COBISS.SI-ID - 1037825
- Anabelle KRIŽNAR: Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU 2006, elektronska izdaja 2020. COBISS.SI-ID – 225123072; http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DJ78IE0I
Druga priporočljiva študijska literatura se sproti navaja med predavanji.