Slovenska umetnost srednjega veka I

Slovenska umetnost srednjega veka I

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Gašper

Obravnava razvoja arhitekture na Slovenskem po zgodovinskih obdobjih (zgodnji srednji vek, romanika, zgodnja, zrela, pozna gotika), in sicer ob upoštevanju vsakokratnih zgodovinskih (gospodarskih, političnih, kulturnih, idejnih) okoliščin kot tudi z vidika osnovnih umetnostnozgodovinskih metod (funkcionalistične, vsebinske, slogovne) ter umetnostno zemljepisnih položajev. Poudarek je na ključnih spomenikih in avtorjih, ki sta jim namenjena nadrobnejši prikaz in umetnostnozgodovinska analiza. Pri posameznih pomembnejših slogovnih pojavih so nakazani zgledi in spodbude izven ožjega slovenskega ozemlja, ki naj obravnavano spomeniško gradivo postavijo v kronološko razvojni in slogovni okvir širšega evropskega prostora. Obravnavo spomeniškega gradiva spremlja tudi kritičen pretres bibliografije.

- Janez HÖFLER, Samo ŠTEFANAC: Umetnost srednjega veka na Slovenskem: arhitektura in kiparstvo. Skripta, Ljubljana: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete 1994, 1999. COBISS.SI-ID – 7816290
-Marijan ZADNIKAR: Romanika v Sloveniji: tipologija in morfologija sakralne arhitekture. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1982. COBISS.SI-ID – 2129925
- Janez HÖFLER ur.: Gotika v Sloveniji. Ljubljana: Narodna galerija 1995. COBISS.SI-ID – 50703104
- Samo ŠTEFANAC ur.: Dioecesis Justinopolitana: spomeniki gotske umetnosti na območju koprske škofije. Koper: Pokrajinski muzej 2000. COBISS.SI-ID - 109785856
- Robert PESKAR: Gotska arhitektura na Goriškem. Stavbarske delavnice (1460-1530) = Architettura gotica nel Goriziano. I "cantieri" (1460-1530). Nova Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk 1999. COBISS.SI-ID - 98829568
- Mija OTER GORENČIČ: Deformis formositas ac formosa deformitas: samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC: ZRC SAZU 2006. COBISS.SI-ID – 244411136
Druga priporočljiva študijska literatura se sproti navaja med predavanji.