Seminar iz grške zgodovine

Seminar iz grške zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka

Okvirni temi: grška demokracija; grška družba v klasični in helenistični dobi; kulturna zgodovina; grški vpliv na sosednja območja Balkana in Podonavja ter na jadranske dežele. Branje in komentiranje temeljnih besedil o atenski državni in družbeni ureditvi; družbene razmere v stari Grčiji s poudarkom na vprašanju suženjstva. Grški kulturni vpliv na tista ljudstva v evropskem prostoru, s katerimi so prihajali Grki v intenzivne stike (Kelti, Tračan, Iliri, Skiti, ljudstva stare Italije). Grška kolonizacija jadranskih dežel in njihov razvoj pod grškim vplivom. Branje in komentiranje virov o grški navzočnosti na današnjem slovenskem prostoru in v njegovem sosedstvu. Tematsko se seminar povezuje predvsem z arheologijo.

Izhodiščna literatura je enaka kot za predavanja iz grške zgodovine:
- R. Bratož, Grška zgodovina, Ljubljana 2010 (3., dopolnjena izdaja), str. 316.
- O. Luthar (s sodelavci), Zgodovina historične misli. Od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana 2006, str. 17–133.
- A. Sovre, Stari Grki, Ljubljana 2002 (2. izd.), 557 str.
- B. Zlobec, Poročila antičnih geografov o severnem Jadranu. Od Hekataja do Plinija Starejšega, Zgodovinski časopis 53, 1999, str. 11-32.
- M. Dillon, L. Garland, Ancient Greece. Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Socrates (c. 800-399), London, New York 2000 (2. izdaja).
- W. Schuller, Griechische Geschichte, München, Wien 1982 (2. izd. ali katera od poznejših izdaj).
- I. Weiler, Griechische Geschichte, Darmstadt 1988 (2. izd. ali katera od kasnejših izdaj).
- H.-J. Gehrke, Geschichte des Hellenismus, München 1990 (ali katera od poznejših izdaj).
- Poleg tega tudi branje naslednjih zbirk virov:
- M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri, Pula, Rijeka 1979 (ali kasnejša izdaja).
- V. Vedaldi Iasbez, La Venetia orientale e l'Histria. Le fonti letterarie greche e latine, Roma 1994.