Razvojna psihologija

Razvojna psihologija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Svetina Matija

Psihoanalitske, kognitivne, informacijskoprocesne, vedenjske teorije, kontekstualistične teorije socialnega učenja. Genetski in okoljski dejavniki razvoja. Vzdolžni in prečni pristop zbiranja podatkov. Metode in tehnike zbiranja podatkov. Biološka rast človeka. Prednatalno obdobje. Razvoj dojenčka in malčka: grobi in drobni gibi, zaznavni razvoj, razvoj mišljenja in govora, čustva in temperament, socialni razvoj. Vloga odraslega v govornem razvoju. Presejalni preizkusi. Razvojnopsihološki vidiki pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Razvoj otroka v zgodnjem in srednjem otroštvu: razvoj mišljenja, pojmotvornost, teorija uma, socialna kognicija, socialne in moralne kompetentnosti, razvoj osebnostnih značilnosti. Razvojne naloge v mladostništvu. Kakovostne in količinske spremembe v mišljenju; čustveni, osebnostni, socialni in moralni razvoj. Razvoj identitete. Razvojne naloge v odraslosti (zgodnji, srednji in pozni). Kakovostne in količinske spremembe mišljenja. Kristalizirana in fluidna inteligentnost. Ustvarjalnost. Razvoj socialnega prilagajanja. Poklicni razvoj v odraslosti. Spremembe v osebnostnih značilnostih v odraslosti. Spremembe v spoznavnih sposobnostih v pozni odraslosti. Socialne mreže v pozni odraslosti.

1. Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2011/2013). Razvojna psihologija: izbrane teme. Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 144 – 189. ID=257458432 (2011)
2. Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur. ) (2004/2009). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str. 28 – 63; 169 – 509. ID=26564194

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.