Prevajanje 1

Prevajanje 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula, prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Opredelitev prevodoslovja in tolmačeslovja. Zgodo-vina prevajanja in tolmačenja. Sodobne traduktolo-ške in tolmačeslovne teorije.

Vrsta in raba slovarjev ter drugih pripomočkov pri prevajanju.
Prevajanje strokovnih besedil iz španščine v sloven-ščino in obratno.
Splošni in specifični problemi prevajanja neumet-nostnih besedil.
Usvajanje specifičnih strokovnih terminologij.
Kulturno pogojene razlike med izvirnikom in pre-vodom.
Sistematiziranje posebnosti, ki pri prevajanju pov-zročajo največ težav.
Analiza in primerjava prevodov.
Osnove konsekutivnega tolmačenja.