Nemški jezik v sistemu in rabi II

Nemški jezik v sistemu in rabi II

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Krevs Birk Uršula

Vsebina

Razvojne tendence v skladnji, eksplicitna in implicitna predikacija, skladnja med pragmatiko, besediloslovjem in stilistiko. Elipsa kot sistemski in besedilni pojav, besedilno-pragmatične funkcije vezljivosti leksema v povedku.