Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem

Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka

(A) Rimsko širjenje v helenistični svet (ok. 200 – 30 pr. Kr.) v celi vrsti vojaških spopadov od druge makedonske vojne do rimskega zavzetja Egipta; oblike odpora vojaško šibkejšega, vendar kulturno močnejšega helenističnega sveta. Oblikovanje rimske upravne ureditve na helenističnem Vzhodu.
(B) Helenistični Vzhod v okviru rimskega cesarstva od Avgusta do Dioklecijana; upravna, družbena in gospodarska podoba vzhodnih rimskih provinc; kulturni razvoj helenističnega sveta s posebnim poudarkom na razvoju religioznega življenja v tem času; judovstvo in krščanstvo.
(C) Rimski Vzhod v 4. stoletju: postopna prevlada Vzhoda nad Zahodom v rimskem cesarstvu; nastanek Konstantinopla kot nove prestolnice krščanskega cesarstva; državljanske vojne in druge oblike rivalstva med obema deloma cesarstva.
(Č) Vzhodno rimsko cesarstvo v 5. in prvi polovici 6. stoletja: kriza in izhod iz nje v času, ko je cesarstvo na Zahodu propadlo, nato njegovo prizadevanje za obnovitev cesarstva v nekdanjem obsegu. Vprašanje odnosa Bizanca do germanskih nasledstvenih držav na ozemlju nekdanjega rimskega Zahoda. Postopno preoblikovanje vzhodnega rimskega cesarstva v srednjeveško bizantinsko cesarstvo (državna in družbena ureditev, gospodarstvo, kultura, religija).

- A. Cedilnik, Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim, Ljubljana 2004, 388 str. (za 4. stoletje, regionalni vidik).
- R. Bratož, Rimska zgodovina I. Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, Ljubljana 2007, 527 str. (za rimski prodor na helenistični vzhod in njegov razvoj v dobi rimskega cesarstva do Dioklecijana, splošni pregled).
- G. Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, Ljubljana 1961, 601 str. (za razdobje od 4. do 6. stoletja, splošni pregled)
- Zbornik: R. Bratož (izd.), Westillyricum und Nordostitalien in der spätromischen Zeit, Ljubljana 1996, 407 str. (4. stoletje, regionalni vidik).
- F. Lotter ter R. Bratož in H. Castritius kot sodelavca, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in srednjim vekom (375-600), Ljubljana 2005 (5. in 6. stol., regionalni vidik)
- A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284 – 565 n. Chr., München 2007, 753 str. (za obdobje od 3. do 6. stoletja, splošni pregled)