Frazeologija v različnih besedilnih vrstah

Frazeologija v različnih besedilnih vrstah

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

Vloga frazemov v umetnostnih, publicističnih in poljudno-znanstvenih besedilih, nenormativna raba frazemov in vzroki za frazeološke prenovitve, semantična razmerja, zvrstnost v frazeologiji, simbolika v frazeologiji, vloga frazeologije v translatologiji, etimologija frazemov, frazeologija v slovarjih (enojezični, dvojezični; semasiološki, onomasiološki; etimološki slovarji), frazeologija v delih posameznih avtorjev, predstavitev raziskav na empiričnem gradivu.

- Burger, Harald (2010): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Schmidt, 224 str.
- Kržišnik, Erika (1996): Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. V: Slavistična revija, št.2, str. 133-154.
- Dobrovol’skij, Dmitrij/Piirainen, Elisabeth (1996): Symbole in Sprache und Kultur.Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive. Bochum, 485 str.
- Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 250 str.
- Donalies, Elke (2012): Phraseologie. Tübingen: Gross, 67 str.