Filozofija zgodovine

Filozofija zgodovine

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

- Filozofija in zgodovinopisje: diskurzivnost in narativnost, obče in posebno.
- Epistemološki status zgodovinopisja: zgodovinopisje kot humanistična veda; zgodovinopisje in naravoslovni model znanosti; reprezentacija preteklosti; zgodovinopisje in umetnost; opis, razumevanje, interpretacija, razlaga; hermenevtični krog in zgodovina; javna raba zgodovinopisja.
- Redi časovnosti: kronolometrija, kronografija, kronologija in kronozofija; linearizem in ciklizem; družbene utopije.
- Nastanek zgodovinopisja (Herodot, Tukidid, Polibij, Tacit): umestitev zgodovinopisja v Aristotelovi Poetiki.
- Krščanska eshatologija in rojstvo linearizma: dojetje časa in zgodovine v Bibliji; teorija časa pri Avguštinu; eshatološka branja Biblije; periodizacija in univerzalizacija zgodovine.
- Rojstvo moderne zgodovinske zavesti v obdobju humanizma: Machiavellijev ciklizem in Vicova filozofija zgodovine; racionalistično zavračanje historicizma in premise njegove obuditve v empirizmu; relativistični skepticizem in normativistični optimizem v razsvetljenskem nastanku filozofije zgodovine.
- Heglov historicizem in Marxova teorija zgodovine: zgodovinska razlaga kot orodje politične kritike in revolucionarne akcije; marksistične in postmarksistične teorije družbene emancipacije.
- Strukturalistične kritike historicizma: Althusserjeva interpretacija Marxa in Foucaultova Arheologija vednosti. Lyotard in pojem postmodernizma; pogled postkolonialnih študij.
- Filozofija zgodovine in teorije zgodovinopisja v 20. stol.: psihoanaliza, Popperjeva in Straussova kritika historicizma, dekonstruktivizem, analitična filozofija zgodovine.

1) K. Pomian, Red časa, Založba Krtina, Ljubljana 2010.
2) O. Luthar (ur.), Zgodovina historične misli: od Homerja do začetka 21. stoletja, Založba ZRC, Ljubljana 2006.
3) M. C. Lemon, Philosophy of History, Routledge, London 2003.
4) W. G. Hegel, Filozofija svetovne zgodovine, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 1999.
5) M. Foucault, Arheologija vednosti, Studia humanitatis, Ljubljana 2001.
6) F. Lyotard, Postmoderno stanje, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2002.