Grščina, intenzivni tečaj

Grščina, intenzivni tečaj

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet je zasnovan kot začetni intenzivni tečaj starogrškega jezika in ne predpostavlja predznanja. Obravnavana snov sega od pravil starogrške pisave in izgovorjave do postopne osvojitve osnovnega oblikoslovja, najpogosteje rabljenih skladenjskih struktur in osnovnega besedišča stare grščine.
Znanje se od začetnih ur dalje utrjuje in preverja ob branju, jezikovni analizi in prevajanju krajših stavkov in odlomkov originalnih starogrških besedil, po potrebi prirejenih in komentiranih, ki časovno segajo od Homerja do poznoantičnih piscev.
V 2. semestru predmet pregledno obravnava bistvene oblikoslovne in skladenjske značilnosti klasične atiščine. Po potrebi so v obravnavo vključene značilnosti drugih starogrških narečij, zlasti v lastnostih, kjer se le-ta ločijo od klasičnega atiškega narečja.
Posebna pozornost je namenjena obravnavi temeljnih razlik med starogrško in slovensko jezikovno ureditvijo in posledicam, ki jih imajo te razlike na prevajanje stare grščine v slovenščino.

Obvezna:
Babič, M.: Grška slovnica, Ljubljana 20002, str. 1-5, 6-8, 15-37, 46-63, 73-145
Mihevc-Gabrovec, E.: Grščina, teksti in vaje za pouk grščine, Ljubljana 20045, str. 1-103

Dodatna:
Bradač, F.: Grška slovnica, Ljubljana 1968, str. 1-124, 190-226
Dukat, Z.: Gramatika grčkoga jezika, Zagreb 1983, str. 5-22, 25-49, 90-122, 140-145, 175-180, 122-140, 159-175, 361-386
Stock, L.: Kurzgrammatik, Altgriechisch, München 2002, str. 5-108
Liddell, H. G. in R. Scott (ur.): Greek-English Lexicon: with a revised supplement. Oxford 1996, 2042 str.
Coderch, J.: Classical Greek: A New Grammar (Greek grammar taught and explained, with examples). St Andrews 2012 (350 strani).