Didaktika filozofije in etike

Didaktika filozofije in etike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. mag. Štempihar Marko, prof. dr. Šimenc Marjan

Pojem filozofije: filozofija kot preostanek, filozofija kot temelj znanosti, filozofija kot temeljna kulturna tehnika.
Razmerje med akademsko in gimnazij-sko filozofijo: ravni poučevanja filozo-fije.
Odnos med predmetnikom in učnim načrtom, vsebinami, cilji in procesi.
Poučevanje filozofije in etike v Evropi.
Filozofija za otroke, državljanska in domovinska vzgoje ter etika, Maturitetni katalog in učni načrt za filozofijo.
Cilji in vsebine UN.
Različne koncepcije poučevanja filozo-fije, različne vloge didaktike.
Cilji pouka filozofije/vsebine pouka.
Filozofski problem
Elementi pouka filozofije: vsakdanje izkustvo, pojem, argument, filozofska perspektiva (problematizacija, koncep-tualizacija, argumentacija).
Organizacija pouka: delo s filozofskimi in literarnimi besedili; vodenje filozofskega dialoga; vsakdanje izkustvo dijakov in heterogeni diskurzivni univerzumi kot izhodišče filozofske refleksije; predrazumevanje in episte-mološke ovire.
Oblike dela: posamično, v parih, v večjih ali manjših skupinah.
Načrtovanje dela.
Pisni izdelki dijakov: pisanje esejev kot metoda poučevanja.
Oblike preverjanja in ocenjevanja: pisno, ustno, esej, seminarska naloga.
Kriteriji ocenjevanja.
Interdisciplinarnost.
Metodične posebnosti osnovnošolske-ga predmeta državljanska in domovins-ka vzgoja ter etika.
Metodične posebnosti osnovnošolske-ga predmeta filozofija za otroke.

Šimenc, M. (20077). Didaktika filozofije. Ljubljana: filozofska fakulteta.
Kotnik, R., Šimenc, M. (ur.) (1996). Filozofija v šoli. Ljubljana: Zavod za šolstvo.
Hladnik, A., Verovnik, A. (ur.) (2001). Misliti samostojno. Ljubljana: Zavod za šolstvo.
Adorno, T. (1997). K študiju filozofije. Filozofija na maturi, št. 1, str. 3–8.
Dačić, M. (ur.) (2011). Filozofija. Ljubljana: Zavod za šolstvo.
Derrida, J. (1996). Antinomije filozofske discipline. Filozofija na maturi, št. 4, str. 13–14.
Habermas, J. (1996). Čemu še filozofija? Filozofija na maturi, št. 2.
Klun, B. (1999). Primerjava anglosaškega in kontinentalnega filozofskega sloga. Filozofija na maturi, št. 1, str. 67–74.
Miler, D. (2007). Politična filozofija. Ljubljana: Krtina.
Siekmann, A. (1997). Telefonski pogovor. Filozofija na maturi, št. 1, str. 40–43.