Contact

+386 1 2418 676
damjan.huber@ff.uni-lj.si

Cabinet

9 TRUBARJEVA 3

The Centre for Slovene as a Second and Foreign Language

Asst. Prof. Dr. Damjan Huber

Damjan Huber (1980) je profesor slovenščine in doktor znanosti s področja jezikoslovja. Osnovno šolo je končal leta 1995 v Rogašovcih, gimnazijo v Murski Soboti leta 1999, na ljubljanski Filozofski fakulteti je leta 2005 diplomiral s področja fonetike, za diplomsko nalogo pa je prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2014 je na Filozofski fakulteti UL doktoriral iz besedilne fonetike ter normiranja in kodifikacije slovenskega jezika. Med študijem se je tri tedne izpopolnjeval v Čeških Budjejovicah (2003) in tri mesece na Karlovi univerzi v Pragi (2005), kjer se je seznanil s sodobnimi fonetičnimi in fonološkimi raziskavami, v študijskem letu 2006/2007 je bil štipendist Ustanove patra Stanislava Škrabca.

Od leta 2008 je zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer kot samostojni strokovni sodelavec Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik sodeluje pri programu Slovenščina na tujih univerzah ter je vodja mednarodnih prireditev Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter Simpozij Obdobja. Na Oddelku za slovenistiko FF UL, na Pedagoški fakulteti UL, na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo UL ter na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu izvaja predmete s področja fonetike in besedilne fonetike slovenskega knjižnega jezika ter zaznave in analize govora, pripravlja gradiva za poučevanje slovenščine kot tujega jezika ter je izpraševalec in ocenjevalec na izpitih iz znanja slovenščine kot tujega jezika. Od julija 2016 je vodja strokovnih sodelavcev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, leta 2020 pa je prejel priznanje Filozofske fakultete UL za strokovno delo.

 • Huber, Damjan, 2019a: The role and structure of pauses in Slovenian media speech. Govor 36/2. 167–194. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336683
 • Huber, Damjan, 2019b: Soodvisnost poudarkov in tihih premorov v govoru. Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest (Obdobja 38). Ur. H. Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba FF. 27–34. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Huber.pdf
 • Mirtič, Tanja, Huber, Damjan, Verovnik, Tina, Podbevšek, Katarina, Tivadar, Hotimir, Žavbi, Nina, 2018: Slovenščina in javno govorno izražanje. Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ur. N. Gliha Komac in P. Kovač. Ljubljana: Založba ZRC. 56–73. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/pravne_podlage.pdf
 • Huber, Damjan, 2017a: Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov). Slavistična revija 65/2. 281–299. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2017_2_05.pdf
 • Huber, Damjan, 2017b: Besedilna fonetika v slovenskih pravopisnih in pravorečnih priročnikih. Slovenistika 10: zbornik predavanj, Budimpešta, 26. oktober 2016. Ur. M. Bajzek Lukač. Budimpešta: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék. 143–155.
 • Huber, Damjan, 2017c: Sentence stress in Slovene media speech. Sounds and melodies unheard: essays in memory of Rastislav Šuštaršič = Neslišani glasovi in melodije: razprave v spomin Rastislavu Šuštaršiču (Linguistica 57/1). Ur. S. Komar in A. Stopar. Ljubljana: Znanstvena založba FF. 123–136. https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/4897
 • Huber, Damjan, 2017č: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter Simpozij Obdobja v luči ruskih udeležencev. Stephanos 21/1. 60–70.
 • Huber, Damjan, 2016: Besedilnofonetične vsebine v Toporišičevi slovnici. Toporišičeva Obdobja (Obdobja 35). Ur. E. Kržišnik in M. Hladnik. Ljubljana: Znanstvena založba FF. 27–34. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Huber.pdf
 • Huber, Damjan, 2014: Češki udeleženci Seminarjev slovenskega jezika, literature in kulture. Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze – pedagogové a vědci ve stínu dějin. Ur. A. Jensterle Doležal, J. Honzak Jahić in A. Šurla. Praga: Filozofska fakulteta Karlove univerze. 534–547.
 • Bonšek, Uroš, Huber, Damjan, Ledinek, Nina, Lutar, Mateja, Bizjak, Andreja, Volk, Magda, 2008: Uredniška politika in formalne lastnosti razpravnih besedil Slavistične revije med letoma 1848 in 1977. Slavistična revija 56/1. 51–63. https://srl.si/sql_pdf/SRL_2008_1_4.pdf
 • Huber, Damjan, 2008: Slovenski (standardni) jezik v javnosti nekoč in danes (primeri iz prakse). Riječ 14/1. 99–109.
 • Huber, Damjan, 2006: Percepcija samoglasniških opozicij pri dijakih pomurskih srednjih šol. Jezik in slovstvo 51/1. 71–83. https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2006-01-Razprave-Damjan-Huber.pdf

Bibliografija v sistemu COBISS

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)