Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Študentski projekti

Študentski projekti

Študenti in študentke prvostopenjskega in drugostopenjska programa se v okviru študija Germanistike vključujejo v številne projekte. Zaposleni jih pri zasnovi in izvedbi projektov z veseljem spodbujajo.

alleMANIAK je študentska publikacija na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko z dolgoletno tradicijo; prva številka je zagledala luč sveta že davnega leta 1999.

V njem študenti in študentke objavljajo svoje literarne prispevke, poročila iz ekskurzij, različne intervjuje, študijske vtise, fotoreportaže, potopise, recenzije knjig in še mnogo drugih zanimivih vsebin. Prostor v časopisu vedno najdejo tudi različne zanimivosti z nemškogovorečega področja. Ne manjka pa niti šal, vicev in drugih poslastic, ki prihajajo izpod peresa naših ustvarjalnih študentov in študentk. K sodelovanju pri časopisu vsako leto povabimo tudi naše alumne, saj se zavedamo, kako dragocene so njihove izkušnje, ki jih delijo z nami. Prav tako pa navežemo kontakt z ljudmi iz tujih držav, predvsem Švedske in Nizozemske, in s tem med drugim zagotovimo tudi avtentične prispevke, katerih lektorata sta tudi del našega oddelka.

Zadnjo številko alleMANIAKa lahko prelistate tukaj.

V okviru Dnevov enakosti spolov na FF je potekal na Oddelku za germanistiko dogodek Enakost spolov v jeziku in sliki. Na dogodku so študentke germanistike pod mentorskim vodstvom izr. prof. dr. Janje Polajnar Lenarčič predstavile svoje študije primerov. Izsledke o spolno občutljivi rabi jezikovnih in nejezikovnih sredstev v različnih besedilih z nemškega govornega prostora so predstavile v obliki kratkih predstavitev znanstvenih plakatov. Sodelovale so:

  • Lea Košmrlj: Primerjalna analiza spolno občutljive rabe jezika v spletni predstavitvi berlinskih univerz Freie Universität Berlin in Humboldt-Universität zu Berlin ter Filozofske fakultete UL

  • Tina Brezner: Gott* (slov. Bog*) – spolno občutljiva raba jezika na spletnih straneh nemške protestantske cerkve

  • Larina Griessler: Časopisna jezikovna politika glede spolno občutljive rabe jezika v izbranih nemških časopisih 

  • Nika Vidrih: Enakopravnost spolov v internetnih časopisnih člankih na primeru smučarskih skokov.

  • Roberta Kostadinovska: Primerjalna analiza spolno občutljive rabe jezika v zaposlitvenih oglasih v Nemčiji, Avstriji in Švici

V okviru študija pedagoške nemščine študenti in študentke ustvarjajo številna interaktivna učna gradiva, videoposnetke razlag, kamišibaj predstave in delovne liste, ki jih objavljamo na spletni strani Katedre za didaktiko nemščine. V zadnjih dveh letih smo v sodelovanju z Goethe Institutom ustvarili učne liste za osnovnošolce in srednješolce, ki se nemščine učijo s pomočjo učnih videoposnetkov.

V okviru projekta JEŠT smo raziskovali možnosti vpeljave večjezičnih pristopov v pouk nemščine. Najizvirnejši prispevki naših študentov bodo objavljeni v Priročniku dobrih praks, ki bo izšel na Pedagoški fakulteti UL.

Študentje magistrskega študija so vključeni v projekt z naslovom „Na prelomu stoletij: Dunajska moderna v evropskem kontekstu“, kjer partnersko sodelujejo z Mestno knjižnico Ljubljana in Avstrijskim kulturnim forumom.

Projekt zajema celovit prikaz dunajske moderne, t. j. obdobja od 1890 do 1910, ki predstavlja zadnji umetniški in intelektualni vrhunec Habsburške monarhije. Študentje so razdeljeni v štiri projektne skupine: znanost (Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud, Lou Andreas Salomé, Otto Weininger), književnost (Hofmannsthal, Schnitzler, Altenberg, Cankar, pa tudi Josephine Mutzenbacher), umetnost in arhitektura (Otto Wagner, Alfred Loos, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka) ter družbeno in družabno življenje (dunajski literarni saloni, Emilie Flöge ipd.)

Projekt je sestavljen iz treh glavnih delov:

1.) RAZSTAVA v Mestni knjižnici Ljubljana: V okviru Tedna avstrijske kulture, ki bo potekal med 4. in 8. aprilom 2022, bodo študentje pod vodstvom mentorice pripravili poljudno razstavo. 

2.) PRIPRAVA in ORGANIZACIJA strokovne ekskurzije na Dunaj: Študentje v celoti pripravijo strokovno ekskurzijo na Dunaj, pri čemer bodo urili tako svoje poslovno-komunikacijske kompetence (korespondenca z nastanitvijo, muzeji, informacijskim središčem, muzejem literature, gledališči) kot organizacijske spretnosti (izdelava več itinerarijev – za obvezni in fakultativni program; izdelava priložnostnih vodnikov, priprava umetnostno-zgodovinskega in literarnega pohoda, strokovno vodenje po posameznih delih Dunaja) kot medijske kompetence (snemanje videa, izdelava fotografij ipd.).

3.) IZDELAVA STROKOVNE PUBLIKACIJE s strokovnimi članki na izbrane teme, javna predstavitev rezultatov in videa 25. maja na FF v okviru »Dnevov germanistike«. 

Ciljev projekta je več: v prvi fazi spoznavanje razcveta avstrijske kulture ob prelomu stoletja 1900 z različnimi poudarki; prepletenost in celovitost kulturnih pojavov v omejenem prostoru in času ter učinkovanje Dunajske moderne v širšem prostoru in času; ob tem študentje celovito spoznavajo transmedialno pojavnost in prepoznajo razloge za daljnosežno mitizacijo tega obdobja. Študentke in študenti se usposobijo za sinhroni in diahroni pogled na dunajsko in evropsko moderno na različnih umetniških in znanstvenih področjih, dobijo uvid v bogato kulturno pojavnost in se naučijo razkrivanja estetskih postopkov, medialnega transferja, mehanizmov mitizacije ipd. V drugi fazi se naučijo, kako svoja spoznanja prenesti v prakso, jih učinkovito povezati s sodobnim časom, pri poslušalcih / gledalcih / bralcih oživiti duh časa in vzbuditi zavest o pomenu tega obdobja.

Pridobljene kompetence: študentje poglobljeno razumejo avstrijsko in evropsko kulturo, ki še danes gradi na stvaritvah tistega obdobja, razumejo delovanje zavesti in nezavednega, so senzibilizirani za estetske postopke ter nove bivanjske in socialne oblike. Študentje kritično analizirajo, odkrivajo ideološkost in progresivni potencial različnih kulturnih pojavnosti v okviru zamejenega prostora in časa, poznajo umetnost in kulturne pojave ob prelomu (pred)prejšnjega stoletja in njihov pomen za nadaljnji razvoj kulturnih in estetskih paradigem. Poglobljeno razumejo povezanost posameznih družbenoestetskih pojavov, estetskih postopkov, medialnega transferja in jih znajo učinkovito predstaviti javnostim. Znajo komunicirati z javnostmi in jih ustrezno nagovarjati, znajo organizirati, voditi, se dogovarjati, moderirati in reševati praktične izzive. Sposobni so se učinkovito sporazumevati v nemščini in slovenščini, razumejo vpliv in vlogo medijev, spoznajo celoten postopek postavitve razstave, organizacije ekskurzije in urejanja strokovne publikacije. Poznajo pomen učinkovitega, ciljnega in vsebinsko ter estetsko raznolikega oglaševanja, pridobijo si poslovno-komunikacijske, medijske, novinarske, vodstvene in organizacijske kompetence, obenem pa se urijo delovanja v timu, ekipnem in projektnem delu, pridobijo si vrsto t. i. ključnih in mehkih kompetenc ter dobijo priložnost, da tako na unikaten način ozavestijo in osmislijo svoj dosedanji študij.