Studijski programi druge stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Pedagoški študijski program druge stopnje Nemščina

Vsebina

Diplomanti in diplomantke magistrskega drugostopenjskega pedagoškega programa Nemščina pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Program študentom in študentkam omogoča: uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij, različnih disciplin in ved, ki so pomembne za razumevanje in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, v pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja na področju kulture; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki in razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti v delu z ljudmi, v sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami, usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij v poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika nemščine 60 30 30 0 6 celoletni
Nemški jezik v kontekstu I 0 0 60 0 6 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Pedagoška praksa I 15 15 15 0 3 letni
Preverjanje in vrednotenje znanja 15 0 30 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Zgodnje učenje in poučevanje nemščine 15 15 15 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarna kritika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja 15 15 0 0 3 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Literarna didaktika 15 15 15 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Pedagoška praksa II 0 30 30 45 6 letni
Preverjanje in vrednotenje znanja 15 0 30 0 3 zimski
Zgodnje učenje in poučevanje nemščine 15 15 15 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nemški jezik v kontekstu II 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Jezikoslovne metodologije 45 0 0 0 6 zimski
Metodologija literarne vede 45 0 0 0 6 zimski
Nemška literarna in kulturna zgodovina I 15 30 0 0 6 zimski
Nemški jezik v sistemu in rabi I 15 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Korpusno lingvistična analiza 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarna kritika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Nemški jezik v praksi I 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v praksi II 0 0 30 0 3 letni
Nemški jezik v praksi III 0 0 30 0 3 zimski
Nemški jezik v stiku 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastika 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatična frazeologija 0 0 30 0 3 zimski, letni
Prevajanje strokovnih besedil 0 0 30 0 3 zimski, letni
Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja 15 15 0 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...