Zvrsti in intertekstualnost I

Zvrsti in intertekstualnost I

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

- Obravnava različnih zgodovinskih in teoretskih prikazov srednjeveških zvrsti kot institucionaliziranih besedilnih skupin, ki jih srednjeveški recipienti in avtorji prepoznajo kot take in ki kažejo določeno težnjo po vztrajnosti;
- kritično soočenje z različnimi kriteriji za klasifikacijo srednjeveških zvrsti;
- problematizacija pojmov ‚uporabna literatura’, ‚lirika’, ‚epika’ in ‚drama’ z ozirom na srednjeveška besedila;
- diskusija o različnih poimenovanjih zvrstnih podskupin, o mešanih oblikah ter o ločljivosti oz. zmožnostih povezovanja posameznih zvrsti.

Frank, Barbara (ur.) (1997): Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit. Tübingen: Narr, 321 str.
Jauß, Hans-Robert (1977): Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters. V: Jauß, Hans-Robert: Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München: Fink, str. 327-358.
Köhler, Erich (1977): Gattungssystem und Gesellschaftssystem. V: Romanische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 1, str. 7-22.
Druga relevantna literatura bo navedena na seminarju.