Semiotika in semantika

Semiotika in semantika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko

- Predmet semiotike in semantike: Definicija, dimenzije in meje semiotike
- Znakovne teorije, znak in vrste znakov, semiotski strukturni modeli
- Signal in pomen, strukturiranost informacije, denotacija in konotacija s semiotskega vidika
- Kontekst kot skladenjska struktura, kulturološka pogojenost znaka in pomena
- Jezikovni in nejezikovni znaki.
- Splošna, logično-filozofska in jezikovna semantika, diahrona in sinhrona semantika, tradicionalna, strukturalna, interpretativna in generativna semantika.

- Brekle, Herbert E. (1972): Semantik. Eine Einführung in die sprachwissenschaftliche Bedeutungslehre. München: Fink, 135 str.
- Eco, Umberto (1991): Einführung in die Semiotik. München: Fink, 442 str.
- Fietz, Lothar/Fichte, Joerg O./Ludwig, Hans-Werner (ur.) (1996): Semiotik, Rhetorik und Soziologie des Lachens. Tübingen: Max Niemeyer, 377 str.
- Pohl, Inge (ur.) (1995): Semantik von Wort, Satz und Text. Beiträge des Kolloquiums »Semantik von Wort, Satz und Text« in Rostock 1994. Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, 314 str.
- Schippan, Thea (1972): Einführung in die Semasiologie. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 233 str.