Besedilna slovnica nemškega jezika

Besedilna slovnica nemškega jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja

Vsebina

- Pregled čez različne smeri besediloslovja (sistemsko usmerjeno besediloslovje; komunikativno usmerjeno besediloslovje)
- Definicija besedila in opis njegovih glavnih dimenzij (funkcija, tema, jezikovna in nejezikovna sredstva) in značilnosti (medbesedilnost, situacijskost, medialnost, multimodalnost itd.)
- Besediloslovnične strukture kot deiksa, referenčna identiteta in druga kohezijska sredstva ter njihova vloga v besedilu
- Komunikativni nameni/vloge in tematska organizacija besedil
- Medialnost besedil in značilnosti besedil v različnih (tiskanih in digitalnih) medijih
- Multimodalnost besedil in komunikativni namen posameznih modalnosti/semiotičnih virov kot so slika, tipografija, layout, barva, ton itd.
- Avdiovizualna besedila
- Lokalnost/prostorska vpetost besedil
- Uvrščanje besedil k besedilnim vrstam in vpetost v širše komunikativne kontekste – diskurze