Studijski programi druge stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Pedagoški študijski program druge stopnje Nemščina

Content

Diplomanti in diplomantke magistrskega drugostopenjskega pedagoškega programa Nemščina pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Program študentom in študentkam omogoča: uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij, različnih disciplin in ved, ki so pomembne za razumevanje in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, v pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja na področju kulture; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki in razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti v delu z ljudmi, v sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami, usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij v poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
German Language Teaching Methodology 60 30 30 0 6 celoletni
German Language in Contextual Use I 0 0 60 0 6 celoletni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Teaching Practice I 15 15 15 0 3 letni
Language Testing and Assessment 15 0 30 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Learning and Teaching of German to Young Learners 15 15 15 0 6 zimski
Elective subjects 1 4
Elective subjects 2 2
Elective subjects 3 9
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Corpus-Linguistic Analysis 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Criticism 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Relations in the Middle Ages and the Modern Early Period 15 15 0 0 3 zimski, letni
German Language in Practical Use I 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use II 0 0 30 0 3 letni
German in Contact 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastics 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatic Aspects of Phraseology 0 0 30 0 3 zimski, letni
Specialized Translation Slovene into German 0 0 30 0 3 zimski, letni
Themes and Literary Genres of German Literature 15 15 0 0 3 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Literary Didactics 15 15 15 0 3 zimski
MA Thesis 0 0 0 0 15 letni
Teaching Practice II 0 30 30 45 6 zimski, letni
Language Testing and Assessment 15 0 30 0 3 zimski
Learning and Teaching of German to Young Learners 15 15 15 0 6 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 6
Elective subjects 3 12
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
German language in contextual use II 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use I 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use II 0 0 30 0 3 letni
German Language in Practical Use III 0 0 30 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Methodologies of Linguistics 45 0 0 0 6 zimski
Methodology of Literature 45 0 0 0 6 zimski
German Literary and Cultural History I 15 30 0 0 6 zimski
German Language in System and Use I 15 30 0 0 6 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Corpus-Linguistic Analysis 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Criticism 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literary Relations in the Middle Ages and the Modern Early Period 15 15 0 0 3 zimski, letni
German Language in Practical Use I 0 0 30 0 3 zimski
German Language in Practical Use II 0 0 30 0 3 letni
German Language in Practical Use III 0 0 30 0 3 zimski
German in Contact 15 15 0 0 3 zimski, letni
Onomastics 15 15 0 0 3 zimski, letni
Pragmatic Aspects of Phraseology 0 0 30 0 3 zimski, letni
Specialized Translation Slovene into German 0 0 30 0 3 zimski, letni
Themes and Literary Genres of German Literature 15 15 0 0 3 zimski, letni

Staff