Studijski programi prve stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Nemcistika

Vsebine

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Nemcistika omogoča triletni osnovni študij nemškega jezika, kultur in književnosti dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. S konceptom programa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk in razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega programa Nemcistika so kompetentni predvsem za opravljanje del in nalog, ki terjajo dobro poznavanje nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja, bodisi v obliki posredovalne pomoči ali samostojnega strokovnega dela. Zaposlujejo se na različnih področjih gospodarstva ter v javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino. Poleg tega delujejo v najrazličnejših kulturnih ustanovah, v založbah in drugih inštitucijah, kjer je potrebno znanje nemščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Jezikovne vaje 1 0 0 120 0 8 celoletni
Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika) 90 0 60 0 8 celoletni
Literarni sistem I 30 0 30 0 3 letni
Nemška književnost - obdobja in tradicije I 30 0 15 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije II 30 0 30 0 4 letni
Uvod v splošno jezikoslovje 60 0 0 0 4 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Jezikovne vaje II 0 0 90 0 5 celoletni
Jezikovni sistem II (skladnja) 60 30 0 0 7 celoletni
Literarni sistem II 30 0 0 0 3 zimski
Medkulturnost DACHL 0 30 0 0 3 letni
Nemška književnost - obdobja in tradicije III 30 30 0 0 5 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije IV 30 30 0 0 4 letni
Raziskovalna metodologija 15 15 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Jezikovne vaje III 0 0 45 0 3 zimski
Jezikovni sistem III (besedotvorje) 30 0 0 0 3 zimski
Nemščina v diahroni perspektivi 30 0 0 0 3 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije V 30 0 30 0 4 zimski
Nemška književnost - obdobja in tradicije VI 30 0 15 0 5 letni
Prevajanje v nemščino 0 0 60 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji 15 30 0 0 4 letni
Nemško časnikarstvo na Slovenskem 15 30 0 0 4 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka